Βιβλία

Επιστημονικά περιοδικά

Φεβρουάριος 2015
«Η Ομαδική Συμβουλευτική στις Σχολές Γονέων: Η διαμόρφωση της γονικής ιδιότητας / του γονικού ρόλου», Επιστήμες της Αγωγής, Τεύχος 2-3/2014, σελ. 61-75.

Απρίλιος 2013
«Relationship between parents’ marital status and the psychological wellbeing of adolescents in Greece», Journal of Psychology and Psychotherapy, 3(2), 1000110.

Σεπτέμβριος 2012
«Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής γονέων βρεφικής-προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια των σχολών γονέων». Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής (22, 23, 24 Οκτωβρίου 2010), Τόμος Α΄, σελ. 516-526.

Δεκέμβριος 2011
«Preventing substance use: The role of parent education groups». Τόμος 48, Τεύχος 4, σελ. 159-169, ENCEPHALOS.

Νοέμβριος 2011
«Τα παιδιά και ο κόσμος των ΜΜΕ. Ο ρόλος των γονέων». Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής: «Σύγχρονα Θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής», ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α., Αθήνα 2011, σελ. 38-40.

Σεπτέμβριος 2011
«Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων: θεσμός πρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών». ΣΚΕΨΥ, τεύχος 4, σελ. 171-183.

Σεπτέμβριος 2011
«Το παιδί ως δέκτης και θεατής βίας. Ο ρόλος των ΜΜΕ και η γονική διαμεσολάβηση». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 115, σελ. 30-37.

Σεπτέμβριος 2009
“Η συμμετοχή στις Σχολές Γονέων ως δείκτης της ποιότητας της σχέσης μεταξύ των συζύγων”. Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 107, σελ. 125-130.

Μάιος 2008
«Απόψεις Ελλήνων γονέων σχετικά με το ρόλο τους στην ανατροφή των παιδιών τους». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 102, σελ. 127-136.

Σεπτέμβριος 2007
«Το προφίλ των γονέων με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και η συμβολή των Ομάδων Σχολών Γονέων». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 99, σελ. 101-106.

Μάρτιος 2008
«Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης στο ελληνικό σχολείο». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 101, σελ. 135-148.

Δεκέμβριος 2007
Λήμματα Ψυχολογίας στο «Λεξικό της Παιδαγωγικής» (Επιμέλεια: Π. Δ. Ξωχέλλη), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Δεκέμβριος 2006
«Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Δυαδικής Προσαρμογής (RDAS) σε ελληνικό δείγμα». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 96, σελ. 181-185.

Απρίλιος 2006
«Η Μετάβαση στο Γονικό Ρόλο. Ο Ρόλος των Σχολών Γονέων στην Εκπαίδευση και τη Συμβουλευτική Μελλοντικών Γονέων». Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Τεύχος 76-77, σελ. 108-117.

Δεκέμβριος 2004
«Παράγοντες που διαφοροποιούν το προφίλ του «ιδανικού» γονέα». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 88, σελ. 96-102.

Ιούλιος 2004
«Η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών στα πλαίσια του σχολείου». Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.), Τόμος 11, Τεύχος 1-2, σελ. 13-14

Ιούνιος 2004
«Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης της οικογένειας». Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 136, σελ. 96-102.

Μάρτιος 2003
«Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Γονέων – Κατηγορίες προγραμμάτων». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 81, σελ. 103-110.

Ιανουάριος 2003
«Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια των Σχολών Γονέων». Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 128, σελ. 141-145.

Ιούνιος 2002
«Εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη διαζευγμένων γονέων στα πλαίσια των Σχολών Γονέων». Τετράδια Ψυχιατρικής, Τεύχος 78, σελ. 81-85.

Κεφάλαια σε βιβλία

Σεπτέμβριος 2014
«Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Γονέων στην Πρόληψη της χρήσης ουσιών», σελ. 121-132. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» (24-26 Ιουνίου 2011, Θεσσαλονίκη). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Απρίλιος 2014
«Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη της συναισθηματικής κακοποίησης του παιδιού» (σελ. 40-49) στο: Ο. Γιωτάκος, Μ. Τσιλιάκου, Ά. Τσίτσικα & Γ.Τσουβέλας: «Νέες Μορφές Κακοποίησης Παιδιού και Εφήβου», Εκδόσεις ΒΗΤΑ.

Σεπτέμβριος 2012
«Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής γονέων βρεφικής-προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια των σχολών γονέων». Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής (22, 23, 24 Οκτωβρίου 2010), Τόμος Α΄, σελ. 516-526.

Απρίλιος 2011
Συγγραφή του κεφαλαίου με τίτλο: «Έφηβοι και Μ.Μ.Ε. – Διαδίκτυο». «Εφηβεία : η ηλικία των μεταβολών και των δυνατοτήτων», Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

Απρίλιος 2003
«Η εκπαίδευση της οικογένειας στο χώρο του σχολείου. Εμπειρίες από τις Σχολές Γονέων» στον τόμο: «Το Κουτί της Πανδώρας. Οικογένεια και η διαπολιτισμική της ταυτότητα σήμερα» (Αν.-Β. Ρήγα και συνεργάτες) σελ.263-269

Απρίλιος 2003
«Προφίλ του ιδανικού γονεϊκού ρόλου: Ερευνητικά δεδομένα» στον τόμο: «Το Κουτί της Πανδώρας. Οικογένεια και η διαπολιτισμική της ταυτότητα σήμερα» (Αν.-Β. Ρήγα και συνεργάτες) σελ. 218-231.

Επιστημονική επιμέλεια

Δεκέμβριος 2012
«Το σοκ της ανατροφής» των P. Bronson & A. Merryman (Επιστημονική επιμέλεια), σελ.368, Εκδόσεις Polaris.